FORGOT YOUR DETAILS?

O ČDS

Česká debatní společnost, z. s. (ČDS), IČ 26656817, vznikla 19. 3. 2004 a je nestátní neziskovou organizací se sídlem v Olomouckém kraji a celorepublikovou působností. ČDS pracuje s dětmi a mládeží. Je dobrovolná, nezávislá, nepolitická a sdružuje členy na základě společného zájmu o naplňování cílů ČDS.

ČDS je založena k uskutečňování činností s cílem:

  • napomáhat aktivnímu sebevzdělávání v oblastech rozvoje klíčových kompetencí,
  • podporovat rozvoj osobnosti dětí a mládeže, zejména pak mravních, sociálních a intelektuálních schopností,
  • osvětovým působením prohlubovat znalosti,
  • rozvíjet sociální inteligenci, toleranci a pozitivní mezilidské vztahy,
  • nabídkou aktivního využití volného času pomáhat v boji proti sociálně patogenním jevům působícím na děti a mládež,
  • podporovat rozvoj interkulturních aktivit.

ČDS dosahuje těchto cílů zejména podporou účastí na soutěžích v akademickém debatování žáků základních a středních škol a neorganizované mládeže a organizací takových soutěží, přípravou metodiky a vzděláváním v oblasti efektivní argumentace, kultivovaného projevu a kritického myšlení.

Mezi největší projekty organizace patří celorepublikový debatní turnaj Olomouc Open Cup a mezinárodní debatní turnaj Heart of Europe, celorepubliková Středoškolská debatní soutěž pětičlenných týmů či jazykový vzdělávací projekt S angličtinou kamkoliv. Další významnou aktivitou je podpora sociálně znevýhodněných skupin, osvětová, přednášková a další vzdělávací činnost pro studenty a širokou veřejnost.

Členství
Členem organizace se může stát kdokoliv, kdo vysloví písemný souhlas s cíli a stanovami organizace, uhradí členský poplatek a vyplní přihlášku na aktuální kalendářní rok. U členů mladších 18 let je nutný souhlas zákonných zástupců.

TOP