FORGOT YOUR DETAILS?

Orgány a funkcionáři

Funkce, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů České debatní společnosti, z. s. (ČDS) jsou dány Stanovami ČDS. Nejvyšším orgánem ČDS je Valná hromada. Historický přehled orgánů organizace od roku 2004 naleznete v dokumentu – Přehled orgánů 2004 – 2016

Představenstvo České debatní společnosti, z. s.

Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Představenstvo má 3 členy. Jedním z členů představenstva je vždy prezident, volený přímo Valnou hromadou, který představenstvu předsedá a jedná za spolek. Dva zbývající členové mají funkci tajemníka a pokladníka a mohou také jednat za spolek. O přidělení funkcí představenstvu rozhoduje prezident spolku.
Funkční období členů představenstva je 5 let. Funkční období prezidenta je 5 let. Opakovaná volba do těchto funkcí je možná. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

Jakub Kadlec

Jakub Kadlec

Prezident zapsaného spolku

Jakub (27) debatoval na střední škole za Gymnázium Olomouc – Hejčín od září roku 2004. Anglickou sekci Gymnázia Olomouc - Hejčín dostudoval v roce 2009. Vysokoškolské studium trávil na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a na Vyšší odborné škole sociálních studií Caritas v Olomouci. Mimo své aktivity v České debatní společnosti, z. s. pracoval i pro občanské sdružení, nyní spolek Asociace debatních klubů, z. s. na mnohých pozicích například jako garant projektu Debatování napříč osnovami nebo také ve studentské organizaci AIESEC Zlín. V současné době se věnuje projektové činnosti a shání finance převážně pro neziskový sektor v oblasti vzdělávání a práce s vyloučenými skupinami ze společnosti. Ve svém volném čase se mimo jiné věnuje organizování volnočasových aktivit pro mládež a cestování.

Email: jakub.kadlec@c-d-s.cz
Tel: 00420 601 353 165

Vlastiml Waic

Vlastimil Waic

člen představenstva ve funkci tajemník

Vlastimil (32) je členem představenstva a zaměstnancem České debatní společnosti, současně se však věnuje podnikání v oborech marketingových komunikací a kovovýroby. Je místopředsedou Finanční komise Rady Ústeckého kraje a členem Komise majetku, investic a územního plánování Rady statutárního města Chomutova. Vedl debatní kluby při gymnáziu v Chomutově, Středisku volného času Lužánky v Brně a gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem. Jako lektor komunikačních dovedností působil kromě ČR na konferencích a výměnách ve Velké Británii, Maďarsku či Chorvatsku. Finalista soutěže Debatní liga, vítěz soutěže Debatní pohár, od roku 2001 držitel akreditace rozhodčího debatních soutěží Asociace debatních klubů. V ČDS odpovídá za marketingové komunikace, evidenci dobrovolnické práce, projekty Verbattle, Muna 33, Erasmus+ či spolek zastupuje v České radě dětí a mládeže, kde drží jeden z trojice mandátů malých organizací ve Valném shromáždění, nebo v Městečku neziskových organizací na Muně.

Email: vlastimil.waic@c-d-s.cz
Tel: 00420 774 641 753

Mgr. Martin Režný

Mgr. Martin Režný

člen představenstva ve funkci pokladník
Martin (29) je magistrem politologie na Masarykově univerzitě v Brně, čímž navázal na bakalářský titul v oboru mediálních a komunikačních studií. Debatování se věnuje už více deset let, a to nejprve jako debatér, poté rozhodčí a nakonec i organizátor debatních událostí. V posledních letech navíc lektoroval debatní metodologii na četných základních a středních školách, stejně jako v akademickém prostředí. Další jeho zájmy a aktivity zahrnují výuku angličtiny a překlad anglických textů, tvůrčí psaní, recitaci, poezii a divadlo, skládání hudby stejně jako veřejná vystoupení a studium psychologie či mytologie.

Email: martin.rezny@c-d-s.cz
Tel: 00420 725 999 100

Trenérský tým

Trenérský tým připravuje členy sdružení na soutěže a vytváří pravidla, soutěžní a metodické dokumenty pro potřeby a soutěže sdružení.

Trenérský tým jmenuje a odvolává prezident sdružení. Funkční období člena Trenérského týmu kopíruje funkční období prezidenta sdružení, jímž byl jmenován do funkce.

Klára Ligurská

Klára Ligurská

vedoucí trenérského týmu

Klára (22) se soutěžním debatováním začala v prvním ročníku osmiletého gymnázia v Kojetíně a věnovala se mu jako volnočasové aktivitě celou střední školu. Spolu s tím dělala i příbuzné činnosti jako například umělecký přednes. Ke konci středoškolského studia začala vypomáhat s lektorováním a získala akreditaci rozhodčího Debatní ligy Asociace debatních klubů. Záliba v těchto činnostech pak pro ni byla jedním z důvodů, proč se až do Ústí nad Labem vydala studovat hned dva pedagogické obory – pedagogiku volného času a speciální pedagogiku. Od prvního ročníku je členkou akademického senátu své fakulty či zakladatelkou ústecké pobočky iniciativy studentů pedagogických fakult Otevřeno. Klára je v ČDS trenérkou, vedoucí a především se intenzivně zabývá přípravou volnočasových aktivit pro žádosti i jejich přímým vedením při výměnách mládeže a vedoucích mládeže v rámci našich projektů KA1 Erasmus+.

Email: tt@c-d-s.cz
Tel: 00420 773 200 641

TOP