FORGOT YOUR DETAILS?

Orgány a funkcionáři

Funkce, pravomoci a odpovědnosti jednotlivých orgánů České debatní společnosti, z. s. (ČDS) jsou dány Stanovami ČDS. Nejvyšším orgánem ČDS je Valná hromada. Historický přehled orgánů organizace od roku 2004 naleznete v dokumentu – Přehled orgánů 2004 – 2016

Představenstvo České debatní společnosti, z. s.

Představenstvo je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Představenstvo má 3 členy. Jedním z členů představenstva je vždy prezident, volený přímo Valnou hromadou, který představenstvu předsedá a jedná za spolek. Dva zbývající členové mají funkci tajemníka a pokladníka a mohou také jednat za spolek. O přidělení funkcí představenstvu rozhoduje prezident spolku.
Funkční období členů představenstva je 5 let. Funkční období prezidenta je 5 let. Opakovaná volba do těchto funkcí je možná. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.

Jakub Kadlec

Prezident zapsaného spolku

Jakub (27) debatoval na střední škole za Gymnázium Olomouc – Hejčín od září roku 2004. Anglickou sekci Gymnázia Olomouc - Hejčín dostudoval v roce 2009. Vysokoškolské studium trávil na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a na Vyšší odborné škole sociálních studií Caritas v Olomouci. Mimo své aktivity v České debatní společnosti, z. s. pracoval i pro občanské sdružení, nyní spolek Asociace debatních klubů, z. s. na mnohých pozicích například jako garant projektu Debatování napříč osnovami nebo také ve studentské organizaci AIESEC Zlín. V současné době se věnuje projektové činnosti a shání finance převážně pro neziskový sektor v oblasti vzdělávání a práce s vyloučenými skupinami ze společnosti. Ve svém volném čase se mimo jiné věnuje organizování volnočasových aktivit pro mládež a cestování.

Email:
Tel: 00420 601 353 165

Vlastimil Waic

člen představenstva ve funkci tajemník

Vlastimil (32) je členem představenstva a zaměstnancem České debatní společnosti, současně se však věnuje podnikání v oborech marketingových komunikací a kovovýroby. Je místopředsedou Finanční komise Rady Ústeckého kraje a členem Komise majetku, investic a územního plánování Rady statutárního města Chomutova. Vedl debatní kluby při gymnáziu v Chomutově, Středisku volného času Lužánky v Brně a gymnáziu Jateční v Ústí nad Labem. Jako lektor komunikačních dovedností působil kromě ČR na konferencích a výměnách ve Velké Británii, Maďarsku či Chorvatsku. Finalista soutěže Debatní liga, vítěz soutěže Debatní pohár, od roku 2001 držitel akreditace rozhodčího debatních soutěží Asociace debatních klubů. V ČDS odpovídá za marketingové komunikace, evidenci dobrovolnické práce, projekty Verbattle, Muna 33, Erasmus+ či spolek zastupuje v České radě dětí a mládeže, kde drží jeden z trojice mandátů malých organizací ve Valném shromáždění, nebo v Městečku neziskových organizací na Muně.

Email:
Tel: 00420 774 641 753

Mgr. Martin Režný

člen představenstva ve funkci pokladník
Martin (29) je magistrem politologie na Masarykově univerzitě v Brně, čímž navázal na bakalářský titul v oboru mediálních a komunikačních studií. Debatování se věnuje už více deset let, a to nejprve jako debatér, poté rozhodčí a nakonec i organizátor debatních událostí. V posledních letech navíc lektoroval debatní metodologii na četných základních a středních školách, stejně jako v akademickém prostředí. Další jeho zájmy a aktivity zahrnují výuku angličtiny a překlad anglických textů, tvůrčí psaní, recitaci, poezii a divadlo, skládání hudby stejně jako veřejná vystoupení a studium psychologie či mytologie.

Email:
Tel: 00420 725 999 100

Trenérský tým

Trenérský tým připravuje členy sdružení na soutěže a vytváří pravidla, soutěžní a metodické dokumenty pro potřeby a soutěže sdružení.

Trenérský tým jmenuje a odvolává prezident sdružení. Funkční období člena Trenérského týmu kopíruje funkční období prezidenta sdružení, jímž byl jmenován do funkce.

Klára Ligurská

vedoucí trenérského týmu

Klára (22) se soutěžním debatováním začala v prvním ročníku osmiletého gymnázia v Kojetíně a věnovala se mu jako volnočasové aktivitě celou střední školu. Spolu s tím dělala i příbuzné činnosti jako například umělecký přednes. Ke konci středoškolského studia začala vypomáhat s lektorováním a získala akreditaci rozhodčího Debatní ligy Asociace debatních klubů. Záliba v těchto činnostech pak pro ni byla jedním z důvodů, proč se až do Ústí nad Labem vydala studovat hned dva pedagogické obory – pedagogiku volného času a speciální pedagogiku. Od prvního ročníku je členkou akademického senátu své fakulty či zakladatelkou ústecké pobočky iniciativy studentů pedagogických fakult Otevřeno. Klára je v ČDS trenérkou, vedoucí a především se intenzivně zabývá přípravou volnočasových aktivit pro žádosti i jejich přímým vedením při výměnách mládeže a vedoucích mládeže v rámci našich projektů KA1 Erasmus+.

Email:
Tel: 00420 773 200 641

TOP