FORGOT YOUR DETAILS?

Podmínky užití

TYTO PODMÍNKY UŽITÍ SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Tyto podmínky užití popisují pravidla vztahující se na návštěvníky těchto webových stránek České debatní společnosti, z. s.. Právní vztahy z toho vyplývající se řídí právem státu Česká republika. Tyto webové stránky vlastní a provozuje Česká debatní společnost, z. s.. Název Čeká debatní společnost, z. s. používáme jako označení celé naší organizace, včetně možných organizačních jednotek zapsaného spolku (pobočné spolky), které může mít pod kontrolou. Když používáme slova my nebo naše, máme na mysli Českou debatní společnost, z. s.. Česká debatní společnost provozuje také další webové stránky. Tyto podmínky užití se na jiné webové stránky nevztahují. Pokud takové jiné stránky České debatní společnosti, z. s. navštívíte, projděte si podmínky užití, které jsou uvedeny na nich.

Tyto podmínky užití byly naposledy aktualizovány dne 5. října 2014. Tyto podmínky užití smíme kdykoli změnit. Projděte si laskavě tyto podmínky užití, pokaždé když tyto webové stránky navštívíte. Používáním těchto webových stránek potvrzujete, že akceptujete nejnovější verzi podmínek užití.

O informacích dostupných na těchto webových stránkách
Tyto webové stránky jsou financovány a provozovány Českou debatní společností, z. s. Informace, které se na těchto webových stránkách nacházejí, jsou určeny pouze pro všeobecné informování.

Naše autorská práva a ochranné známky
Materiály, které se nacházejí na těchto webových stránkách, nám náleží nebo na ně máme licenci. Materiály jsou chráněny autorským zákonem platným v České republice i dalšími autorskými zákony. Existují důležitá pravidla, která se týkají kopírování těchto materiálu. Kopie materiálu, které se nacházejí na těchto webových stránkách, můžete zasílat e-mailem, nahrávat či tisknout, ovšem pouze tehdy, je-li to pro účely osobní, nekomerční. Když budete kopie materiálu, které se nacházejí na těchto webových stránkách, zasílat e-mailem, nahrávat či tisknout, musíte uvést také oznámení o držiteli autorských práv („copyright“) i další informace, které jsou v materiálech uvedeny, včetně oznámení o držiteli autorských práv, jež se nachází na spodní části stránky.

Vlastníme také názvy, které na těchto webových stránkách používáme pro označování našich produktů a služeb. Tyto názvy jsou chráněny zákony o ochranných známkách platnými v České republice i v jiných zemích. Znak ®, který se může objevit na našich webových stránkách naznačuje, že příslušná ochranná známka byla registrována v České republice. Znak ™, který se může objevit na našich webových stránkách naznačuje, že jde o neregistrovanou ochrannou známku. Všechny ochranné známky jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

Mohou existovat speciální pravidla pro použití materiálů poskytovaných na určitých částech těchto webových stránek. Tato speciální pravidla budou uvedena v blízkosti takových materiálů.

Pokud budete materiály či ochranné známky z těchto webových stránek používat způsobem, který není v těchto podmínkách užití jasně povolen, dopouštíte se porušení naší vzájemné dohody a můžete se dopouštět i porušení autorských zákonů, zákonu o ochranných známkách nebo jiných zákonů. V takovém případě automaticky odvoláváme svolení k používání těchto webových stránek, které jsme Vám poskytli. Vlastnický nárok na materiály máme my nebo ho mají autoři materiálů, které tyto webové stránky obsahují. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Odkazy na tyto webové stránky a použití značek České debatní společnosti, oz s.
Přijetím těchto podmínek se má za to, že Vám byla udělena nevýhradní, omezená a odvolatelná licence na vytvoření odkazu k těmto webovým stránkám. Česká debatní společnost, z. s. si vyhrazuje právo kdykoli odvolat obecně tuto licenci nebo zrušit Vaše právo na konkrétní odkazy. Pokud Česká debatní společnost, z. s. tuto licenci odvolá či zruší, zavazujete se okamžitě odstranit a znemožnit veškeré své odkazy k těmto webovým stránkám.

Zavazujete se, že nebudete odkaz na tyto webové stránky prezentovat způsobem, který je spojen s reklamou nebo vypadá jako doporučení jakékoli organizace, jakéhokoli produktu či jakékoli služby. Souhlasíte s tím, že odkaz se nesmí objevit na webových stránkách, které by rozumný člověk mohl považovat za obscénní, pomlouvačné, obtěžující, hrubě urážlivé či zlovolné. Za žádných okolností nesmíte tyto webové stránky ani jejich obsah vkládat do „rámce“ jiných webových stránek, ani nesmíte žádnou část jejich obsahu kopírovat na server. Zavazujete se, že bez předem získaného písemného povolení nebudete žádným způsobem zobrazovat ani používat logo České debatní společnosti, z. s. ani její možné ochranné známky.

Odkazy na jiné webové stránky
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky, které neprovozuje Česká debatní společnost, z. s.. Tyto odkazy Vám poskytujeme pro Vaše pohodlí. Materiály z jiných webových stránek však neposuzujeme, nekontrolujeme ani nemonitorujeme. Nezodpovídáme za fungování takových webových stránek, ani za Váš obchodní styk s nimi. Používání jiných webových stránek z Vaší strany podléhá podmínkám užití takových webových stránek, včetně pravidel ohledně ochrany osobních údajů, která na takových stránkách platí.

Vaše zpětná vazba, připomínky a náměty
Přivítáme zpětnou vazbu, připomínky a náměty od návštěvníků těchto webových stránek, ale rádi bychom Vás upozornili, že jakékoli informace, které nám prostřednictvím těchto webových stránek poskytnete, budou považovány za informace, které nejsou osobní, důvěrné ani chráněné jako majetek (s výjimkou údajů osobních, v souladu s definicí tohoto pojmu v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů). Pokud nám prostřednictvím těchto webových stránek předáte jakékoli náměty, informace, koncepty, know-how, techniky či materiály, udělujete tímto České debatní společnosti, z. s. nijak neomezenou bezplatnou a neodvolatelnou licenci na jejich používání, reprodukci, zobrazení, provádění, modifikaci, převod či distribuci na jakémkoli médiu. Souhlasíte také, že Česká debatní společnost, z. s. má právo je používat pro jakékoli účely.

BEZ ZÁRUKY
VEŠKERÝ OBSAH TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“, „TAK, JAK JE K DISPOZICI“. ČESKÁ DEBATNÍ SPOLEČNOST Z. S. SE TÍMTO ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VYJÁDŘENÝCH ČI IMPLIKOVANÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH. ČESKÁ DEBATNÍ SPOLEČNOST Z. S. NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE BUDE MOŽNÉ POUŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY BEZ PŘERUŠENÍ ČI BEZ CHYB. JE NA VAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI, ABYSTE PODNIKLI VEŠKERÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ NUTNÁ K ZAJIŠTĚNÍ, ŽE ŽÁDNÝ OBSAH, KTERÝ MŮŽETE Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZÍSKAT, NEBUDE OBSAHOVAT VIRY NEBO JINÉ POTENCIÁLNĚ ŠKODLIVÉ POČÍTAČOVÉ KÓDY.

OMEZENÍ RUČENÍ
SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ANI ČESKÁ DEBATNÍ SPOLEČNOST Z. S., ANI ŽÁDNÁ OSOBA ORGANIZACE, ČI SPOLEČNOST S ČESKOU DEBATNÍ SPOLEČNOSTÍ Z. S. SPOJENÁ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY ČI MATERIÁLY Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK. TATO OCHRANA POKRÝVÁ NÁROKY VZNÁŠENÉ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO PORUŠENÍ PRÁVA, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI JAKÝCHKOLI JINÝCH PRÁVNÍCH KONCEPTŮ. TATO OCHRANA POKRÝVÁ ČESKOU DEBATNÍ SPOLEČNOSTÍ Z. S., JEJÍ PŘEDSTAVITELE, PŘEDSTAVENSTVO, ZAMĚSTNANCE, DOBROVOLNÍKY I DODAVATELE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH ZMÍNĚNÉ. TATO OCHRANA POKRÝVÁ VEŠKERÉ ZTRÁTY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘÍMÝCH ČI NEPŘÍMÝCH, SPECIÁLNÍCH, VEDLEJŠÍCH, NÁSLEDNÝCH, EXEMPLÁRNĚ ZVÝŠENÝCH ČI REPRESIVNÍCH ŠKOD, VČETNĚ ÚJMY NA ZDRAVÍ ČI PROTIPRÁVNÍHO ZABITÍ, ZTRÁTY ZISKU NEBO ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ.

Další pravidla vztahující se k těmto webovým stránkám
Kromě pravidel obsažených v těchto podmínkách užití a v prohlášení o ochraně osobních údajů se na Vás mohou vztahovat i další podmínky, které platí tehdy, když se v určitých oblastech těchto webových stránek dostanete k určitým službám či materiálům, například když přejdete na odkaz z těchto webových stránek. Pročtěte si laskavě naše prohlášení o osobních údajů, v němž se dozvíte, jak chráníme a používáme informace, které prostřednictvím těchto webových stránek shromáždíme.

Pokud se dopustíte porušení těchto podmínek užití nebo pravidel obsažených v prohlášení o ochraně osobních údajů způsobem, který poškodí ostatní, zavazujete se, že budete ve vztahu k takovému poškození Českou debatní společnost, z. s. bránit před jakýmkoli ručením.

Tím, že používáte tyto webové stránky vyjadřujete Váš souhlas s tím, že jediná řádná soudní pravomoc a jediné místo řešení jakýchkoli sporů s Českou debatní společností, z. s. nebo sporu jinak souvisejících s těmito webovými stránkami jsou soudy v České republice. Dále se zavazujete a souhlasíte s výkonem osobní soudní pravomoci těchto soudů ve vztahu k jakýmkoli sporům týkajícím se České debatní společnosti, z. s., jejích organizačních jednotek, zaměstnanců, představitelů, jejího představenstva, jejich dobrovolníků či dodavatelů. Tyto podmínky užití se řídí interním hmotným právem České republiky, a to bez ohledu na jeho principy konfliktu zákonů.

Dotazy, připomínky a poznámky
Česká debatní společnost, z. s. Vám může doručit oznámení elektronickou poštou, prostřednictvím všeobecného oznámení umístěného na těchto webových stránkách nebo prostřednictvím písemné zprávy doručené poštou na Vaši adresu, jak ji má Česká debatní společnost, z. s. zaznamenanou. Vy můžete České debatní společnosti doručit oznámení pomocí elektronické pošty na adrsu , nebo na adresu:

Jakub Kadlec
Česká debatní společnost,zo. s.
Zeyerova 850/14
Česká republika
Tel. 00420 601 353 165

TOP