FORGOT YOUR DETAILS?

S angličtinou kamkoliv

Projekt s angličtinou kamkoli má za cíl zvýšit komunikativní kompetence studentů středních škol a to kompetence, které se týkají konverzace v anglickém jazyce:

2012_11_12_s_aj_kamkoli_1

2012_11_12_s_aj_kamkoli_2

• nácvik osvojování otázek s cílem objasnění nebo ověření správnosti (např. požádání mluvčího o zopakování, parafrázi, vysvětlení či pomalejší tempo promluvy);
• rozvíjení schopnosti požádat o vysvětlení během komunikace;
• vyhledávání komunikace s rodilými mluvčími;
• spolupráce se spolužáky (práce ve skupinách, komunikační hry apod.);
• rozvoj porozumění jiným kulturám;
• porozumění pro jiný způsob myšlení a jiné vnímání pocitů.
• práce s pasivní slovní zásobou
• práce s potenciální slovní zásobou
• komunikativní užívání lexika

Projekt s angličtinou kamkoli nabízí několik provedení, které se od sebe liší časovou délkou trvání projektu, způsobem pojetí výuky jazyka, různorodou interaktivností a samozřejmě také počtem jednotlivých lektorů kteří projekt provádí.

1. Škola hrou

Škola hrou je provedení uzpůsobené zejména mladším studentům. Je to nejinteraktivnější forma projektu. Praktické užití jazyka zde probíhá za využití nejrůznějších her, výpočetní techniky, kolektivních soutěží a samozřejmostí je neustálá komunikace s lektorem.
Co škola hrou přináší? Jedná se nejméně násilný způsob výuky jazyka, prohlubuje slovní zásobu, zvyšuje sebevědomí při konverzaci v angličtině, zlepšuje výslovnost a rozvíjí schopnost interakce v anglickém jazyce.

2. Expertise

Expertise je provedení zaměřené na rozvoj konverzace a slovní zásoby v odborných předmětech. Lektor/lektoři se připraví na škole výuku školou vybraného odborného předmětu (Dějepis, Fyzika, Biologie, Technické předměty, Ekonomie atd.). Tím se studenti dostanou do kontaktu s odbornými výrazy v cizím jazyce, rozšíří si slovní zásobu, zlepší se jejich schopnost konverzovat v odborném předmětu a tím se zlepší i jejich uplatnění na trhu práce. Hodiny v expertise probíhají jako klasické hodiny odborných předmětů jen s tím rozdílem, že jsou vyučovány v angličtině. Expertise přináší komplexní jazykově-odbornou přípravu studentů.

3. Multicultural

Multicultural je zaměřen na poznávání jiných kultur a jejich zvyklostí. Naši lektoři nejsou, jsou z celého světa a toto provedení našeho projektu je zaměřené zejména na poznávání kultury lektora. Každá škola má možnost si samozřejmě vybrat jakou kulturu by chtěla, aby její studenti poznávali. V této verzi projektu je pro nás nejdůležitější rozvoj kulturního a sociálního chápání v mezinárodním měřítku. Vede k rozvoji jazykových dovedností studentů, rozvoj znalosti a chápání jiných kultur, osobní kontakt s jinou kulturou.

4. Maturitní běh

Toto provedení projektu připravuje studenty přímo k maturitě a cílovým tématům a problémům maturity jako takové. Lektor se připravuje se studenty na maturitní témata k ústí, ale zároveň gramaticky formou interaktivních cvičení i na písemnou část maturity. Maturitní běh by měl přinést zlepšení studentů ve všech klíčových oblastech, které jsou nutné pro splnění maturity.

5. Provedení na klíč

Jedná o specifické provedení kde je možno konzultovat nadstandardní požadavky školy mimo rámec předchozích provedení, nebo jedná-li se o spojení několika předchozích variant dohromady. Specifické požadavky lze samozřejmě splnit.

Délku každého z výše uvedených provedení si může každá škola určit dle své potřeby a finančních možností. Nejkratší možné trvání projektu ať už v jakémkoli provedení je jeden pracovní týden. Popřípadě je možno dohodnout pro daný týden spolupráci několika škol. Pro dětské domovy na území České republiky pořádáme tyto aktivity bezplatně.

Objednejte kurz pro Vaši instituci
V případě zájmu či otázek, kontaktujete prosím koordinátora projektu s Angličtinou kamkoli
Jakub Sladký

00420 774 050 393

TOP